Aktualności
Nasza Polityka
O Naszej Firmie
Referencje
Współpraca
Produkty
Przykładowe ceny
Kontakt
DBPU sp. z o.o.
Produkty

W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy opracowywanie m.in:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • opracowań ekofizjograficznych
 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • prognoz skutków finansowych uchwalenia planu,
 • wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej na cele nierolnicze i nieleśne,
 • analiz i opinii urbanistycznych.

 

Oferujemy również konsulting:

 • przy uzyskiwaniu warunków zabudowy (wnioski, odwołania do SKO),
 • przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wnioski, uwagi),
 • w zakresie określania warunków urbanistycznych dla nieruchomości nie posiadających obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • w zakresie wykładni i analizy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.